Kelvin Lopes et al. 2023. Behavioral Biometrics for Continuous Authentication on Mobile Devices: Anomaly Detection through Keystroke Dynamics with Machine Learning. In Anais do XX Encontro Nacional de InteligĂȘncia Artificial e Computacional, setembro 25, 2023, Belo Horizonte/MG, Brasil. SBC, Porto Alegre, Brasil, 1129-1141. DOI: https://doi.org/10.5753/eniac.2023.234623.