Lopes, K., Lopes, D., Pavanello, W., Mattos, C., S. Filho, J., C. Neto, J., Gomes, R., Freitas, N., & Rodrigues, E. (2023). Behavioral Biometrics for Continuous Authentication on Mobile Devices: Anomaly Detection through Keystroke Dynamics with Machine Learning. In Anais do XX Encontro Nacional de InteligĂȘncia Artificial e Computacional, (pp. 1129-1141). Porto Alegre: SBC. doi:10.5753/eniac.2023.234623