Oliveira, G., Marczak, S., & Moralles, C. (2019). How to Evaluate BDD Scenarios' Quality?. In Anais do XXXIII Brazilian Symposium on Software Engineering. Porto Alegre: SBC.