Germain Garcia-Zanabria and Luis Nonato. 2022. Visual crime pattern analysis. In Anais Estendidos do XXXV Conference on Graphics, Patterns and Images, outubro 24, 2022, Natal/RN, Brasil. SBC, Porto Alegre, Brasil, 55-61. DOI: https://doi.org/10.5753/sibgrapi.est.2022.23261.