Moura, Raimundo Santos, Giseli Rabello Lopes, Rodrigo Pereira dos Santos, Davi Viana, and André Pimenta Freire. 2020. “Editorial Vol. 13, Nº 4”. ISys - Brazilian Journal of Information Systems 13 (4):01-05. https://doi.org/10.5753/isys.2020.817.